Poznate ličnosti Levča

Poznate ličnosti poreklom iz Levča


Miloje Milojević
Narodni heroj

Narodni heroj.
Rođen je 12. 03. 1912. godine u Ursulu.
Osnovnu školu završio u Rekovcu. 1931. godine završio pešadijsku podoficirsku školu.
Učesnik NOB-a od avgusta 1941. godine.
Pošto se istakao kao borac, brzo postaje zamenik komandanta Levačke čete, Moravskog partizanskog odreda. Odatle je ubrzo premešten za komandira Treće čete Kragujevačkog partizanskog odreda.
Posle Prve ofanzive, povlači se u Sandžak.
Decembra 1941. godine, pristupa Prvoj proleterskoj udarnoj brigadi, gde zbog izuzetnog isticanja u borbama dobija čin vodnika. Od marta 1942. postaje zamenik komandanta Šestog beogradskog bataljona, kada postaje član KPJ.
U borbama sa ustašama kod Duvna, u julu 1942. godine, biva teško ranjen. Iste godine biva proglašen za narodnog heroja. (Jedan je od prvih narodnih heroja). Od novembra 1942. do juna 1943. godine, bio je zamenik komandanta Prve proleterske udarne brigade. Zatim postaje zamenik komandanta Prve proleterske divizije.
U novembru 1943. godine, postaje član vojne misije NOV i POJ pri savezničkoj komandi za Bliski istok.
Teško je ranjen na aerodromu kod Glamoča, kada je sa Ivom Lolom Ribarem krenuo na misiju u Kairo.
Kasnije postaje komandant 21. srpske divizije koja se izuzetno istakla u operacijama za oslobođenje Beograda i kasnije na sremskom frontu.
Posle rata, od kraja 1945. do 1948. bio je komandant Beograda. Zatim postaje komandant Prve vojne oblasti, a potom i komandant Prve armije.
Penzionisan je 1966. godine.
Umro je 8. Jula 1984. u povratku iz lova, na putu za Rekovac. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju.
Nosilac je više odlikovanja.


Reference:
http://sr.wikipedia.org